Doelstelling en werkwijze Future4all

De akte van Stichting Future4all passeerde op 3 december 2010 bij de notaris. In de akte staat de volgende doelstelling van de stichting:

“De stichting heeft ten doel:

 • het bestrijden van armoede, het verbeteren van de leefomstandigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van leefgemeenschappen in ontwikkelingslanden, alsook het creëren van draagvlak en solidariteit  onder de Nederlandse bevolking
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Future4all zal haar doel proberen te realiseren door:

 • het werven van fondsen/sponsoring en subsidiegelden om samen met de plaatselijke bevolking projecten te ontwikkelen onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, watervoorziening, sport en plaatselijke kleinschalige projecten, gericht op de zelfredzaamheid van de doelgroep;
 • het zenden van hulpgoederen;
 • nauw contact te onderhouden met contactpersonen van de plaatselijke bevolking, zodat het belang, toezicht en controle van de stichting verzekerd blijft;
 • alleen projecten te ontwikkelen op initiatief  van / gedragen door de plaatselijke bevolking;
 • doelgroepen nauw te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van projecten, zodat ze gericht zijn op het opbouwen van capaciteit bij de doelgroep;
 • te adviseren en begeleiden bij de opzet van projecten;
 • alleen projecten te realiseren die duurzaam, kwalitatief goed zijn en op de lange termijn zichzelf in stand kunnen houden;
 • samen te werken met lokale partnerorganisaties;
 • projecten te evalueren en te leren voor de toekomst;
 • resultaten van de stichting zichtbaar te maken voor sponsors en daarmee het vertrouwen in de stichting te waarborgen.”

Jaarverslag

Klik hier voor het Jaarverslag 2020

Klik hier voor het Jaarverslag 2021

Bestuur

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun uren/werkzaamheden t.b.v. Future4All.  Duidelijk gemaakte onkosten in het belang van de stichting worden wel vergoed ( b.v. drukwerk,vervoerskosten materialen naar Gambia)

Het bestuur van Future4all bestaat uit:

Ria Kicken-Koper, voorzitter

Roger Lindelauf, penningmeester

Riek Viehoff, bestuurslid

Riet de Wit is beschermvrouwe van Future4all.